Sint-Truidense Schaakclub

Subtitle

STATUTEN VAN DE SINT-TRUIDENSE SCHAAKCLUB.

 

Art.  1 Op 14 september 1980 werd te Sint-Truiden een schaakkring gesticht: ‘DE STEDELIJKE SINT-TRUIDENSE SCHAAKCLUB’. Bij beslissing van de statutaire ledenvergadering van 12okt1984 werd de naam veranderd in ‘SINT-TRUIDENSE SCHAAKCLUB’. Ze is aangesloten bij de Vlaamse Schaakfederatie onder registernummer 733.

 

Art.  2 Doel van de vereniging:
a) sportieve en culturele ontwikkeling door het beoefenen van het schaken.
b) inrichten van en deelname aan schaaktornooien
c) bevorderen van het schaken en verspreiden ervan.

 

Art.  3 De kring is noch politiek noch wijsgerig gebonden.
Het is een vereniging zonder winstoogmerk.

 

Art.  4 
a) De club heeft een vast speellokaal; bij publicatie van deze statuten op 31jan2005 is dat café, De Bron Grote naamsesteenweg 2, 3800 Sint-Truiden
Telefoon 011/67 21 29.
Het adres komt overeen met dat doorgegeven aan de Liga. Lokaalwijzigingen kunnen doorgevoerd worden volgens art. 4b.
b) Lokaalwijzigingen worden door de algemene vergadering beslist met een meerderheid van 2/3.

 

Art.  5 De wekelijkse speeldag is vastgesteld op vrijdagavond.

 

Art.  6 De kring bestaat uit club- en ereleden. (Jeugdleden zijn clubleden die op 1 januari van het betrokken kalenderjaar geen 20 jaar zijn.)

 

Art.  7 
a) Lid is degene die het vastgestelde lidgeld heeft betaald.
b) De lidgelden worden door het bestuur bepaald op de jaarlijkse algemene vergadering.

 

Art.  8 
a) De bijdragen gelden voor een kalenderjaar.
Diegenen die in de loop van het jaar aansluiten betalen voor een gans jaar. Het teveel wordt dan in mindering gebracht bij het volgende kalenderjaar.
b) Aspirant-leden krijgen een proefperiode van vier vrijdagen.
c) Het bestuur heeft het recht de aansluiting van een lid te weigeren.
d) Rechtmatig betaalde bijdragen zijn niet terugbetaalbaar.
e) Leden hebben geen recht op gelden, ook niet bij uittreding en bij ontbinding gaan gelden naar een gelijkaardige organisatie.

 

Art.  9 De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op de 1e of 2e Vrijdag van september. Stemgerechtigd zijn alle aanwezige clubleden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden door de voorzitter na overleg met het bestuur.

 

Art.  10 De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle clubleden en wordt door de voorzitter voorgezeten. De vergadering kan alleen doorgaan mits de aanwezigheid van 40% van de clubleden bij de aanvang van de vergadering. Indien het quorum van de aanwezigheid niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering de volgende vrije vrijdag samengeroepen worden. In dit geval is de aanwezigheid van 40% van de clubleden niet vereist. Er kan alleen gestemd worden over agendapunten en niet over variapunten. Agendapunten voor de jaarlijkse algemene vergadering moeten vóór 15 augustus aan de secretaris overgemaakt worden. Voor algemene vergaderingen dienen de agendapunten op de uitnodiging vermeld te worden. Op een algemene vergadering kunnen slechts bijkomende agendapunten geplaatst worden indien minstens de helft van de aanwezige clubleden dit toelaten. Alle clubleden worden minstens 10 dagen op voorhand op een algemene vergadering uitgenodigd.


Art.  11 De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
1. het wijzigen van de statuten
2. het benoemen en het ontslaan van leden van het bestuur
3. het goedkeuren van de rekeningen
4. het uitoefenen van alle andere machten die voortvloeien uit de statuten.

 

Art.  12 Alle clubleden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve bij statuutswijzigingen en lokaalwijziging (2/3 meerderheid). Wanneer gewone meerderheid is vereist, beslist de voorzitter bij staking van stemmen. Stemmingen over personen zijn geheim. Andere stemmingen zijn geheim indien daarom verzocht wordt.

 

Art.  13 
a) Het bestuur bestaat uit:
- 1 voorzitter
- 1 secretaris (vervangend voorzitter)
- 1 schatbewaarder
- 1 tornooileider
- 1 materiaalmeester
- 1 jeugdvertegenwoordiger
- 1 P.R. (public relations)
- 1 toegevoegd lid met of zonder specifieke functie
b) Het bestuur is bij de jaarlijkse algemene vergadering ontslagnemend en eventueel herverkiesbaar.

 

Art.  14 
a) Taak van de voorzitter:
Hij zit de vergadering voor, verzekert de uitvoering van de genomen beslissingen, regelt dringende kwesties en vertegenwoordigt de kring.
b) Taak van de secretaris:
Hij neemt de functie van de voorzitter waar bij diens afwezigheid, houdt een boek bij over de verslagen van de vergaderingen en noteert alles wat de kring kan aanbelangen, doet de briefwisseling, brengt jaarlijks verslag uit over de werkzaamheden van de kring.
c) Taak van de schatbewaarder:
Hij houdt de rekeningen van de kring bij, int de bijdragen, doet de betalingen, noteert alle inkomsten em uitgaven in een kasboek en en brengt jaarlijks verslag uit. Het kasboek ligt dan ter inzage.
d) Taak van de tornooileider:
Hij is belast met de inrichting van wedstrijden en tornooien door het bestuur beslist, houdt de klassementen bij, stelt de ploegen op, enz. Hij brengt jaarlijks verslag uit over de schaakactiviteiten van de kring (individueel, clubverband, tornooien en vriendenwedstrijden).
e) Taak van de materiaalmeester:
Hij beheert het materiaal en houdt een inventaris bij. Hij brengt jaarlijks verslag uit.
f) Taak van de jeugdvertegenwoordiger:
Hij behartigt de belangen van de jeugdleden.
g) Taak van de P.R.:
Hij behartigt de belangen van de club naar buiten toe.

 

Art.  15 De boekhouding van de schatbewaarder moet jaarlijks worden nagezien door het bestuur.

 

Art.  16 Het materiaal is eigendom van de Sint-Truidense Schaakclub. Ingeval van moedwillige beschadiging zullen de schuldigen dit dienen te vergoeden. Materiaal kan alleen uitgeleend worden met toestemming van de materiaalmeester.

 

Art.  17 Alle klachten moeten schriftelijk neergelegd worden.